NVO Fonds 2017

No 2017. gada 1. jūnijam līdz 31.oktobrim biedrība Latvijas Vācu savienība īsteno Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projektu "Atbalsts mazākumtautību NVO kapacitātei, sadarbībai un līdzdalībai" Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/026/19

Projekta "Atbalsts mazākumtautību NVO kapacitātei, sadarbībai un līdzdalībai" virsmērķis ir veicināt Latvijas mazākumtautību NVO savstarpējo sadarbību, kapacitātes paaugstināšanu un līdzdalību valsts un pašvaldību pārvaldē mazākumtautību NVO interešu aizstāvībai.

Projekta tiešie mērķi:
- stiprināt vācu mazākumtautības NVO (MT NVO) kapacitāti un ilgtspējīgu attīstību;
- palielināt MT NVO sadarbību un partnerību tīklu, gan vācu MT NVO nacionālā līmeņa ietvaros, gan MT NVO reģionālā un nacionālā līmeņa ietvaros;
- MT NVO kapacitātes paaugstināšana;
- uzlabot NVO sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām un veicināt MT NVO kvalitatīvu dalību līdzdalības mehānismu.
Projekta galvenās aktivitātes:
- LVS darbības stratēģijas un rīcības plāna izveide un pētījuma/apkopojuma izveide;
- MT NVO sadarbības un kapacitātes stiprināšanas pasākumi – 3 praktiskie semināri;
- Vācu mazākumtautības forums Rīgā.

Projekta ietvaros būs vērojami rezultāti:
- celta vācu MT NVO kapacitāte, izstrādāta kopīga stratēģija turpmākajiem 5 gadiem,
- tiks veicinās dialogs starp politikas veidotājiem un mazākumtautībām;
- tiks veicināta mazākumtautību aktīvāka līdzdalība politisko, kultūras, izglītības un sociālā jomā;
- tiks nodrošināta mazākumtautību pārstāvju informācijas un viedokļu apmaiņa;
- tiks celta MT NVO pārstāvju kapacitāte NVO radošumā;
- tiks nodrošināta atzinumu sniegšana par aktuāliem mazākumtautību jautājumiem.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekts “Atbalsts mazākumtautību NVO kapacitātei, sadarbībai un līdzdalībai”, līgums Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/026/19