„LATVIJAS NĀKOTNE – BĒRNU DRAUDZĪBA”

Rīgas Vācu kultūras biedrība, Latvijas Vācu savienība, Afrolatviskā asociācija „AFROLAT” un Poļu kultūras klubs „Polonez”Aicinām piedalīties Latvijā dzīvojošus latviešu un mazākumtautību bērnus (8 - 14 g.v.) un viņu ģimenes projektā

„INTEGRĒJOŠS PASĀKUMS „LATVIJAS NĀKOTNE – BĒRNU DRAUDZĪBA”".

Projekta  mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošu bērnu un jauniešu starpkultūru dialogu, mazinot naida, neiecietības izpausmes un stereotipus.

Projekta programma:

  • 5.septembrī  - integrējoša ekskursija (1 pilna diena) bērniem uz Koknesi un Likteņdārzu, kur iestādīsim "Nākotnes koku";
  • 12.septembrī Rīgā starpkultūru pasākums bērniem "Eža kažociņš" un prakse/ treniņš "Runāt un darīt kopā" pieaugušajiem.

 

Vietu skaits ierobežots!
Dalība projektā ir bezmaksas.
Pieteikšanās www.verband.lv
Uz tikšanos septembrī!

 

We invite children (8 - 14 years) from the Latvian families and families of ethnic minorities and their parents to participate in the project

"INTEGRATING ACTIVITIES" LATVIAN FUTURE IN CHILDREN'S FRIENDSHIPS. ""


The project aims to promote intercultural dialogue in Latvia living children and young people,  reducing the hate, intolerance and stereotypes.

Project program:

  • September 5 - Integration tour (one full day) for children to Koknese and Liktendarzs, where "Tree of future" will be planted;
  • September 12 - intercultural event for children ""Eža kažociņš" (in Riga ), and the practice/ training for adults "Say and do together."

 

Places are limited!
Participation in the project is free.
See you in September!

 

 

Приглашаем детей (8 - 14 лет) из латышских семей и семей национальных меньшинств и их родителей к участию в проекте

"ИНТЕГРАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "БУДУЩЕЕ ЛАТВИИ - В  ДРУЖБЕ ДЕТЕЙ"".


Проект призван содействовать межкультурному диалогу в Латвии живущих детей и молодежи, снижать проявление ненависти, нетерпимости и стереотипов.

Программа проекта:

  • 5 сентября - интеграционная экскурсия (один полный день) для детей в Кокнесе и Ликтеньдарз, где совместно будет посажено "Дерево будущего";
  • 12 сентября в Риге пройдёт межкультурное мероприятие для детей "Ежовая шубка"​, а также практика/обучение для взрослых "Говорить и делать вместе".

 

Количество мест ограничено!
Участие в проекте является бесплатным.
ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ www.verband.lv
До встречи в сентябре!


 

Projekts (Nr. 2015/MT/KS/01) tiek īstenots Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda projekta "Labs projekts - drošs starpkultūru sadarbības pamats" (Nr.2015.LV/MT/02/3) ietvaros Latvijas valsts budžeta finansētā programmā "Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana", ko administrē SIF.