Hauptseite

VĀCU DZIESMU ANSAMBLIM "MORGENROT" 30


UZZINĀT UN DALĪTIES JAUNIEŠU SADARBĪBĀ

Rigaer Deutscher Kulturverein organisierte das Projekt “Erfahren und teilen die Zusammenarbeit der Jugendlichen” fuer die Jugendliche (Letten un Vertreter verschienenen Minderheiten) aus Riga und Ogre. Zum Anschluss des Projektes fand ein Treffen im Haus der Nationalen Minderheiten Lettlands am 14. Oktober statt, wo das Spiel “ALIAS der Integration” presentiert wurde. Das Projekt wurde im Zusammenarbeit mit dem Verein “Biedriba pamatskolas “Ridze” attistibai” (Verein fuer die Entwicklung der Grundschule Ridze) wie auch Mittelschule in Jaunogre. Das Projekt ist dank der Unterstuetzung der Integrationsstiftung der Republik Lettland realisiert.


Rīgas Vācu kultūras biedrības īstenotais projekts “Uzzināt un dalīties jauniešu sadarbībā” (piedalījās latviešu un mazākumtautību jaunieši no Rīgas un Ogres) noslēdzies ar “Integrācijas ALIAS” spēli Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā š.g.14. oktobrī. Projekta veiksmi nodrošināja sadarbības partneris “Biedrība pamatskolas “Rīdze” attīstībai”, kā arī Jaunogres vidusskolas atbalsts.

Projekts tika īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros (SIF).

Ventspils vācu kultūras biedrībai 15

 

Latvijas Vācu savienība veiksmīgi noslēgusi

bērnu integrācijas projektu “Tautu izziņa caur

folkloru”


2018.gada 7. oktobrī Sociālās aprūpes namā ,,Selga” (Ventspilī) norisinājās  izglītojošu četru mini folkloras priekšnesumu kopums “Tautu saknes jaunajiem”, kurā pansionāta iemītniekiem projekta dalībnieki (latviešu un mazākumtautību bērni 8 – 13 g.v.) prezentēja četru tautu (vācu, krievu, indiešu, birmiešu) folkloras bagātības.

Projekta noslēguma priekšnesumi tapa, pateicoties talantīgajiem Latvijas Kultūras akadēmijas topošajiem režisoriem (Andris Zeļonka un Sabīne Ozoliņa). Dalībnieki mākslas nodarbībās ilustrēja vācu šlāgerdziesmas Kornblumenblau un Beim Kronenwirt, apguva komunikācijas prasmes daudznacionālā vidē un guva plašu iespaidu par dažādu tautu devumu mūsdienu kultūras izziņā.

Latvijas Vācu savienības projekts tapa, sadarbojoties ar Dobeles Vācu kultūras biedrību un Ventspils Vācu kultūras biedrību.

Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma”, projekts “Tautu izziņa caur folkloru”, Nr. 2018.LV/MTSP/05/05

Projekt des Verbandes der Deutschen in Lettland “Erkenne die Vӧlker durch die Folklore”

Am 7.Oktober 2018 im Sozialzentrum “Selga” in Ventspils  zeigten Kinder und Jugendliche (8-13 Jahre alt, Letten und Vertreter verschiedenen nationalen Minderheiten in Lettland)  ein ausbildendes Folkoreprojekt “Wurzeln der Vӧlker für jung”, wo vier Kindermӓrchen verschiedenen Vӧlker (deutsche, russische, indische, birmische) theatralisch presentiert wurden.  Die Aufführungen haben die Kinder und Jugendliche zusammen mit den Studenten der Regie aus der Kulturakademie Lettlands Andris Zelonka und Sabine Ozolina gemeistert. Es wurde auch ein Kunstwerkstatt organisiert, wo die Kinder die deutschen Volksliedern Kornblumenblau und Beim Kronenwirt ilustriert haben. Projekt des Verbandes der Deutschen in Lettland wurde im Zusammenarbeit mit den Deutschen Kulturverein Dobele und Deutschen Kulturverein Ventspils organisiert.


 

Rīgas vācu kultūras biedrības projekts  “Uzzināt

un dalīties jauniešu sadarbībā”


2018.gada septembra beigās un oktobrī Rīgas vācu kultūras biedrība īsteno integrācijas projektu jauniešiem (10 – 16 g.v.) “Uzzināt un dalīties jauniešu sadarbībā”, kas tiek īstenots sadarbībā  ar biedrību pamatskolas “Rīdze” attīstībai.

Latviešu un mazākumtautību jaunieši (kopā 50 dalībnieku) pieredzējušu pasniedzēju vadībā veicina izpratni par dažādu valstu tautu unikalitātes pienesumu Latvijas sabiedrības kopējam labumam, tās kultūrai, vēsturei un politikai. Rezultātā top “Integrācijas ALIAS”.

Projekts tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros.


 

UZZINĀT UN DALĪTIES JAUNIEŠU SABIEDRĪBĀ

Pieteikties projektam: https://goo.gl/forms/Pimh8fRzGBxQTUEB3

 

TAUTU IZZIŅA CAUR FOLKLORU

Pieteikties projektam: https://goo.gl/forms/mMH4709Vm8vIFW0P2

 

Neuen Vorstandsvorsitzender

Wir gratulieren herzlich den neuen Vorstandsvorsitzender der Kulturverein Dobele Valters Kalvis Vitte, der seit August 2018 seinen neuen Posten hat. Valters ist mehr als zehn Jahre Mitglied im Deutschen Kulturverein und hat sich als  engagiertes und kompetentes Nachwuchskraft bewiesen.

XXVI. Allgemeines Lettisches Lieder- und XVI. Tanzfest in Riga
Es fängt an - das grandioseste Ereignis im Kulturleben Lettlands, dass alle fünf Jahre in der Länge von einer Woche Tausende von Zuschauern und Zuhörern mitreißt. Die Vertreter der Deutschen Minderheit in Lettland sind auch dabei - das Liederensemble Morgenrot von Rigaer Deutschen Kulturverein

 

 

2018.gada 24.martā LNKBA ēkā norisinājās ikgadējais RVKB pavasara pasākums. Šajā gadā tā nosaukums bija "Ein freies Leben fuehren wir" (Dzīvojam brīvības dzīvi). Kultūras un identitātes diskusija Rīgā - Šillers un Vācija".

Tajā uzstājās vācu biedrības vācu valodas klubiņa pārsāvji Kira, Māris, Pauls un Maruta mūsu pieredzējušās skolotājas Ņinas vadībā.

Ar interesantu prezentāciju "Vācu kultūra un identitāte Latvijā Šillers un Vācija: kultūru pēctecība" mūs iepazīstināja prof. Silvija Pavidis.

Neizsīkstošs prieka avots bija ansambļa "Morgenrot" pavasara mazkoncerts ar Ilzes un citu dziedātāju solo gabaliem.

 

 

 

Rīgas vācu kultūras biedrība š.g.14.decembrī līdzdarbojās Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrības „Dace” rīkotā bērnu Ziemassvētku pasākumā NVO namā

Rīgas vācu kultūras biedrība š.g.14.decembrī līdzdarbojās Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrības „Dace” rīkotā bērnu Ziemassvētku pasākumā NVO namā, aicinot tajā piedalīties bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, kā arī bērnus no internātskolām.

Ar Vācijā iecienīto dekupāžas tehniku tika apdarināti lineāli, kā arī izgatavotas inovatīvas kartiņas ar sutažu diegu.

Darbnīcā iesaistījās RVKB biedri un draugi: Eiropas Savienības sīriešu asociācijas pārstāvis Basar Butros Yuosef, kā arī pedagoģes no VSAC "Rīga" filiāles Pļavnieki: Agita Andersone, Ilona Kunstberga, Nataļja Lisanova un Ieva Rēķe.

 

 

 

2017. gada 2. decembrī mēs pulcējāmies gada ziemas pasākumu ciklā "Wunderstern (Brīnumzvaigzne). Vācijas Ziemassvētku tradīcijas.

Pasākumā piedalījās RVKB biedri, ansamblis „Morgenrot”, biedrības interesenti un atbalstītāji, Latviešu-Vācbaltu Centrs „Domus Rigensis”, Latvijas mazākumtautību pārstāvji (poļu, krievu), LNKBA pārstāvji, cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Pasākumu īpašu darīja interesantie stāstījumi un aktivitātes, ko noorganizēja Elīza un Raimonda. Papildus tika dziedātas dziesmas pēc auditorijas vēlēšanās, ko vadīja biedrības biedre Ilze Šenberga. Paldies visiem par piedalīšanos!

 

 

 

Ir veiksmīgi noslēdzies  Latvijas Vācu Savienības sadarbībā ar biedrību „Vecāki Dobelei” īstenotais projekts „Piederu savai Latvijai”. Tajā dalībnieki (30 Latvijas jauniešu - latviešu un mazākumtautību pārstāvji) sagatavoja komandās veidotas prezentācijas par Zemgales nozīmīgākajām mazākumtautībām, to ieguldījumu Latvijas vēsturē.

Projekta ietvaros jaunieši no Rīgas un Dobeles skolām kopīgi devās informatīvi izzinošās ekskursijās ar mērķi izprast mazākumtautību devumu Latvijas - Zemgales vēsturē un mūsdienās. Projekta aktivitātes norisinājās 2017. gada rudenī.

 

Buklets ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA Latvijas valsts budžeta finansētās programmas

„Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” projekta “Piederu savai Latvijai”(Līgums 2017.LV/MTSP/06/06) ietvaros.

Izglītojošs elektronisks albums:

https://goo.gl/cbo8tG

Projekta dalībnieku sagatavotie materiāli par Zemgales mazākumtautībām:

https://goo.gl/jrkjKY 

 


 


 

Rīgas Vācu kultūras biedrība ir veiksmīgi īstenojusi projektu „Baltijas spēks – jauniešu vienotība”, kas vienoja 50 latviešu, lietuviešu un igauņu bērnus kopīgās aktivitātēs, lai izzinātu Baltijas vienotības vēsturi un mūsdienu pamatus.

Projekta partneri - Biedrība pamatskolas “Rīdze” attīstībai, Rīgas Igauņu pamatskolas atbalsta biedrība, Rīgas Lietuviešu kultūras un izglītības centrs.

 

Aktivitātes notika 24. septembrī, 1. un 8. oktobrī Rīgā un ārpus tās. Projekts notika, pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda finansiālam atbalstam SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDA Latvijas valsts budžeta finansētās programmas

 

„Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” projekta “Piederu savai Latvijai” ietvaros.

 

 

Projekta dalībnieki sagatavoja īsus video (līdz 30 sek) par četrām tēmām:

1. Latvijas vēsture ar lietuviešiem un igauņiem (no Saules kaujām līdz Baltijas ceļam); 2. Latvijas kultūra – baltiešu mākslinieku devums;

3. Latvijas bizness un tautsaimniecība – lietuviešu un igauņu ieguldījums

4.Latviešu folklora – igauņu un lietuviešu kultūrvides mijiedarbības izpausmes.

Video materiāls par pašu projektu ir pieejams youtube.

 

Projekta komanda un dalībnieki izsaka lielu pateicību par atbalstu un sadarbību projekta īstenošanā!

Paldies visiem projekta dalībniekiem par interesi un entuziasmu, iepazīstot Baltijas valstu kopīgo vēsturi un kultūras mantojumu!

Rīgas Vācu kultūras biedrība informē:
Projektu “Baltijas spēks - jauniešu vienotība” organizēja Rīgas Vācu kultūras biedrība. 
Projekta partneri - Biedrība pamatskolas “Rīdze” attīstībai, Rīgas Igauņu pamatskolas atbalsta biedrība, Rīgas Lietuviešu kultūras un izglītības centrs.

Projekta aktivitātēs piedalījās 50 bērni un jaunieši (latvieši, lietuvieši un igauņi), tās norisinājās 2017. gada rudenī. Finansējums: SIF Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma”Paldies visiem projekta dalībniekiem par interesi un entuziasmu, iepazīstot Baltijas valstu kopīgo vēsturi un kultūras mantojumu!

Video materiāls pieejams šeit:
https://www.youtube.com/watch?v=4RCR12eOyGs&feature=youtu.be
--------------------------------------------------------------

Mehr Informationen finden Sie hier. Vairāk informācijas atradīsiet šeit.

--------------------------------

Im Oktober finden in Lettland zum ersten Mal die Tage der deutschen Sprache statt. Im ganzen Land kommen Menschen zusammen, um sich auf zahlreichen Aktionen für Deutsch zu engagieren. Verband der Deutschen in Lettland, Rigaer Deutscher Kulturverein, Deutscher Kulturverein Ventspils, Deutscher Kulturverein Dobele, Verein der Dünaburger Deutschen “Erfolg” bieten ein interessantes Kulturprogramm an. Mehr Informationen auf der Internetseite von Goethe Institut.

-----------------------------------

2017. gada 9.oktobrī Daugavpils vācu biedrībā ERFOLG Latvijas Vācu savienības projekta "Atbalsts mazākumtautību NVO kapacitātei, sadarbībai un līdzdalībai" ietvaros notiks seminārs "Praktiskais radošums NVO darbībā". Vairāk informācijas.

--------------------------------------------------------------------------

Pieteikšanās projektam - https://goo.gl/forms/jQZVO7f9ZVaWhXN02

----------------------------------------------------------------------------------

Rīgas vācu kultūras biedrības jauktais vokālais ansamblis “Morgenrot” kā jau katru gadu piedalījās Rīgas svētkos. 2017.gada 19.augustā uz Summer stage skatuves koncertprogrammā „Dziesmu tilti starp tautām”  ansamblis dziedāja lustīgas vācu ziņģes. Priekšnesumu bagātināja "Morgenrot" ilggadējie draugi - vīru vokālais ansamblis no Limbažiem „Sirmie ozoli”!

 

 

 

 

2017.gada 2.aprīlī plkst. 11.00 – 14.30 LNKBA ēkā notika
RVKB kultūras apmaiņas pasākums "Hinter dem Bahnhof liegt das Meer” (Aiz stacijas ir jūra)

Programmā:
1. Vācu dzīvesziņas praktikums „Das Meer und uns
2. „Vācu kultūra un identitāte Latvijā Gerhard Richter (gleznotājs) un Jutta Richter (rakstniece), kas pazīstami arī Latvijā”: kultūru pēctecība
3. Ansambļa „Morgenrot” pavasara saiets

Uzstājās LU
Baltijas Ģermānistikas centra asoc.prof. Silvija Pavidis, eksperti Ņina Opmane, Pauls Boitmans, Ilze Šenberga, Baiba Lasmane un citi.
Pasākumā piedalījās arī citu mazākumtautību pārstāvji - krievu, baltkrievu un poļu. Piedalījās arī viesi no Dobeles un Liepājas vācu kultūras biedrībām. Kopējais apmeklētāju skaits - 65.

--

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.12.2016
Rīgas vācu kultūras biedrība š.g.12.decembrī līdzdarbojās
Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrības „Dace” rīkotā bērnu ar īpašām vajadzībām radošo darbu izstādes „Pasaule ap mani” atklāšanas pasākumā NVO namā.
RVKB biedri un draugi no Vācijas - Maite Anna Schewe un Anne Fischer, kā arī Eiropas Savienības sīriešu asociācijas pārstāvis Basar Butros Yuosef kopīgi vadīja radošo darbnīcu, kurā tika izgatavoti Vācijā iecienītie rotājumi - karodziņi, kā arī pērlīšu darinājumi - saldējumi. Paldies Rīgas Skolēnu pils pedagoģei Marutai Kvēpai par aktīvu līdzdalību un sadarbību darbnīcu vadīšanā un organizēšanā!

-----------------------------------------------------------------------------------------------
04.12.2016
Rīgas vācu kultūras biedrība Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas namā Slokas ielā jau tradicionāli rīko gada noslēguma pasākumu, kas šajā gadā notika otrajā Adventē - 2016.gada 4.decembrī.

Pasākumu "WINTERWALDE" (Ziemas mežs) apmeklēja aptuveni 70 biedrības biedru un draugu - aktīvi piedalījās un ansambļa "Morgenrot" dziesmām līdzi dziedāja vācu kultūras zinātāji, Latviešu-Vācbaltu Centrs „Domus Rigensis”, VFR vēstniecības, Gētes institūta pārstāvji, Latvijas mazākumtautību pārstāvji (poļu, krievu, franču), LNKBA pārstāvji, cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Šajā gadā mūsu īpašais viesis bija biedrības draugs - Latvijas 2014. gada pārstāvis Eirovīzijā - grupas "Aarzemnieki" līderis  Jorans Šteinhauers!


 

 

Theateraufführung "JUDAS"

Wir laden Sie herzlich zur Aufführung des Theaterstücks "JUDAS" von Lot Vekemans ein.

Datum:14.11.2016, 18:00 Uhr
Veranstalter:Deutsche Evang.-Luth. Kirche in Lettland
Veranstaltungsort: Jesuskirche - Rīgas ev. lut. Jēzus baznīcā , Elijas iela 18, LV-1050 Riga
http://www.kirche.lv/veranstaltungen/?detail/5817c541bc7bd 

Datum:15.11.2016, 18:00 Uhr
Veranstalter: Deutsche Evang.-Luth. Kirche in Lettland
Veranstaltungsort: Kreuzkirche - Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā, Kr.Valdemāra iela 7 LV - 3401 Liepāja
http://www.kirche.lv/veranstaltungen/?detail/5817c9425b7ec 

 

JUDAS. Er erscheint in unserer Gegenwart, um seine Geschichte zu erzählen – nicht um seinen Namen reinzuwaschen, denn der steht ohnehin unauslöschbar für Verrat. Ist es der Versuch eines Schuldbekenntnisses, oder der Rechtfertigung? Was waren die Gründe, die hinter seinem Tun standen? Wie wäre die folgenreichste Geschichte des christlichen Abendlandes weitergegangen, wenn er Jesus nicht verraten hätte?
Die flämische Autorin Lot Vekemans bietet in ihrem Monodrama der Ikone des Verrats ein Plenum. Der Text ist Augenzeugenbericht, Verteidigungsrede und Eingeständnis. Sie lässt Judas über seine Wut, seine Enttäuschung und seine Sehnsüchte reden, ohne die Verantwortlichkeit seines Handelns zu leugnen. 
In den Dramen von Lot Vekemans geht es immer um existenzielle Themen. Sie gibt Figuren das Wort, die in der Historie immer zu kurz gekommen sind und zeigt sie jenseits einer Wertung in Gut und Böse.

 

 

Ventspils vācu kultūras biedrība 2.un 3. septembrī aicina uz vācu svētkiem „Oktoberfest” ar devīzi „Mūs vieno vācu dziesma”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2016. gada 13.augustā Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas telpās, Rīgā, notika Latvijas Vācu savienības (LVS) kopsapulce. Sapulcē piedalījās Latvijā aktīvi darbojošās Vācu biedrības: Rīgas vācu kultūras biedrība,   Latvijas Vāciešu biedrība “Vācu nams”, Liepājas vācu biedrību asociācija “Vācu nams Liepāja”, Liepājas vācu kultūras centrs, Dobeles vācu kultūras biedrība,  Daugavpils vāciešu biedrība "ERFOLG", Liepājas vācu – latviešu tikšanās centrs, Ventspils Vācu kultūras biedrība, Liepājas Vācu kopiena “ASNS”, Vācu apvienība Liepājā un Valmieras rajona vācu kultūras biedrība “LUCA". LVS valde sniedza atskaiti par iepriekšējo periodu.

Sapulcē tika izvēlēta jaunā LVS valde:
Ilze Garda,  Rīgas Vācu kultūras biedrība
Inese Litvina, Dobeles vācu kultūras biedrība
Olga Jesse, Daugavpils vāciešu biedrība "ERFOLG"
Māra Kraule, Ventspils Vācu kultūras biedrība
Ieva Litavniece, Liepājas vācu biedrību asociācija “Vācu nams Liepāja”
Ilga Vitāle, Liepājas vācu kultūras centrs

Par LVS valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta Ilze Garda no Rīgas Vācu kultūras biedrības.


LVS apstiprināja jaunu statūtu redakciju, kā arī LVS pirmo reizi tās vēsturē tika ievēlēta jauna konsultatīvā padome:
Dace Šulmane,  izvirzīja Rīgas Vācu kultūras biedrība
Valters Kalvis Vite,  izvirzīja Dobeles vācu kultūras biedrība
Artjoms Medvedevs, izvirzīja Daugavpils vāciešu biedrība "ERFOLG"
Mihaels Galmeisters, izvirzīja Liepājas vācu biedrību asociācija “Vācu nams Liepāja”
Māra Andrejeva,  izvirzīja Liepājas vācu kultūras centrs
Uve Trilličs,  izvirzīja Valmieras rajona vācu kultūras biedrība
Edgars Vērsis, izvirzīja Vācu apvienība Liepājā
Sibilla Veģe,  izvirzīja Ventspils Vācu kultūras biedrība

LVS ir gandarīta paziņot, ka tās darbību LVS vecākās padomnieces statusā turpmāk stiprinās mūsu līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Aina Balaško. Vecākais padomnieks piedalīsies biedrības darbā ar padomdevēja funkcijām, kā arī veiks reprezentācijas funkcijas.
Ainai Balaško LVS biedri pasniedza Pateicības rakstu par nesavtīgu ieguldījumu LVS attīstībā un visu Latvijas mazākumtautību sadarbības veicināšanā.

---------------------------------

2016.gada 2. aprīlī Rīgas vācu kultūras biedrība īstenoja kultūras apmaiņas pasākumu "Sieh vorwärts und nicht hinter dich". Pasākumā skanēja Šillera, Gētes,Gintera Eiha, Ingeborgas Bahmanes u.c. dzeja vācu, latviešu un baltkrievu valodā, kā arī notika vācu ansambļa "Morgenrot" koncerts.
Pasākums notika LNKBA ēkā  Slokas ielā.

---------------------------------

Rīgas vācu kultūras biedrība aicina piedalīties bērnus projektā "Esam Rīgas sirds". Projekta norises laiks 2016.gada aprīlis un maijs. Vairāk informācijas šeit.

---------------------------------

Rīgas vācu kultūras biedrība 2015.gada 13.decembrī organizēja gada noslēguma pasākumu ciklu "WINTER WONDER" Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas namā. Pasākumā piedalījās 70 dalībnieki.

Der Rigaer Deutsche Kulturverein und das Liederensemble Morgenrot laden Groß und Klein zum Advent in das Nationale Haus der Minderheiten Lettlands ein. wir freuen uns Sie am Sonntag, 13. Dezember um 13.00 Uhr im Nationalen Haus der Minderheiten Lettlands (Assoziationshaus, Slokas 37, Riga) begrüßen zu dürfen.Wir werden gemeinsam deutsche und lettische Weihnachtslieder singen und die Kinder werden uns mit ihrer Winteraufführung erfreuen. Uns erwartet ein gemütliches Beisammensein mit heißer Suppe und feinen klingeris (lettisches Weihnachtsgebäck).


---------------------------------

Ziemassvētku noskaņās 2015.gada  11. decembrī NVO namā Rīgā pulcējās vairāk nekā 100 bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, kā arī bērni no trūcīgām ģimenēm.

Rīgas Vācu kultūras biedrība kopā ar Eiropas Savienības sīriešu asociāciju bērniem rīkoja darbnīcu un izgatavoja vācu Ziemassvētku rotājumus: enģeļus un filca bumbiņas. Pasākumu organizēja Rīgas domes Izglītības un sporta departaments.

--------------------------------

 

Jugendprojekt „Was ist für Dich Deutsch?“
Vom 20. bis 22. November 2015 hat der Auftakt zum Jugendprojekt „Was ist für Dich Deutsch?“ im lettischen Daugavpils stattgefunden. An diesem Projekt nehmen Jugendliche der deutschen Minderheit im Baltikum aus Daugavpils, Klaipėda, Dobele, Kohtla-Jarve und Johve teil. 12 Teilnehmer kamen in Daugavpils zusammen, um einen trinationalen Fotowettbewerb zu organisieren. Das Ziel dieses Projekts war es, mehr Aufmerksamkeit auf die deutschen Vereine sowie die deutsche Kultur und Sprache im Baltikum zu lenken, weswegen die Teilnehmer einen Wettbewerb veranstalten. Sie haben eine Facebookseite gestaltet, Texte für Werbung geschrieben und alles in drei Sprachen übersetzt. An dem Wettbewerb können Leute aller Altersgruppen teilnehmen. Das wichtigste ist, dass die Fotos etwas mit Deutschland zu tun haben.  Sie sollten das deutsche Erbe, die Kultur oder Sprache thematisieren. Dieser Wettbewerb wird im sozialen Netzwerk Facebook veranstaltet. Nach verschiedenen Kriterien werden Sieger gewählt, die dann einen Preis für ihr Engagement erhalten. Die Fotos der Sieger werden in verschiedenen Wanderausstellungen in unterschiedlichen Städten des Baltikums gezeigt.

Partner: Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) durchgeführt. Gefördert durch Mittel des Auswärtigen Amts.


Jauniešu projekts ”Kas tev ir Vācija?”
Jauniešu projekts ”Kas tev  ir Vācija?” tika uzsākts no 20.11.2015 līdz 22.11.2015 Daugavpilī.Šajā trinacionālajā projektā piedalās divpadsmit jaunieši no  Baltijas valstu vācu mazākumtautību biedrībām (Klaipēda, Daugavpils, Dobele, Kohljarve un Johve) ar mērķi piesaistīt uzmanību vācu kultūras mantojumam Baltijā, organizējot fotokonkursu. Baltijas valstu jaunieši projekta ietvaros izplānoja fotokonkursu, kurš norisinās sociālā tīkla Facebook speciāli izveidotā lapā  “Photo Baltic project” visās trijās Baltijas valstu valodās.Šajā konkursā var piedalīties visas vecuma grupas. Galvenais priekšnosacījums,  lai attēli būtu saistīti ar Vāciju, vācu kultūru un mantojumu vai valodu.Vadoties pēc dažādiem kritērijiem, tiks izvēlēti konkursa uzvarētāji, kuri saņems balvas. Uzvarētāju fotogrāfijas varēs aplūkot gan Facebook lapā, gan dažādās Baltijas valstu pilsētās, kur tiks organizēta labāko darbu ceļojošā izstāde.

----------------------------------------------------

Rīgas Vācu kultūras biedrība, Latvijas Vācu savienība, Afrolatviskā asociācija „AFROLAT” un Poļu kultūras klubs „Polonez"
2015.gada septembrī īsteno projektu
„INTEGRĒJOŠS PASĀKUMS „LATVIJAS NĀKOTNE – BĒRNU DRAUDZĪBA”"!

Projekta ietvaros tika iestādīts koks Likteņdārzā, kas veltīts visu tautību saskaņai Latvijā.


 

 

AICINĀJUMS VĀCU VALODAS UN DZIESMAS INTERESENTIEM
Vācu vokālais dziesmu ansamblis MORGENROT aicina pulkā
jaunus dziedātājus.

Ja vācu valoda ir Tev rada vai vienkārši Tev vienmēr vācu kultūra ir
bijusi vēlama un interesanta – tad vācu vokālais dziesmu ansamblis
Morgenrot gaida tieši Tevi. Uzdziedāsim ziņģes, ko dziedam gan vācu,
gan latviešu valodā! Tā būs tīkama vācu valodas apguve vai arī
tikšanās ar vācu valodu.
Zvani darba dienās no 8.00-10.00 pa tālr. nr. 29297823 Ainai Balaško.Das 14. ifa Forum der Vereine der deutschen Minderheiten in Lettland, Litauen und Estland wurde vom 17. bis 19. April 2015 in Tallinn durchgeführt. Diesmal war unser Schwerpunktthema „Öffentlichkeitsarbeit und Vereinsmarketing“.

Programm

Protokoll des Forums

 

 

-------------------------------------------

KLAUSIETIES RAIDĪJUMUS PAR VĀCU BIEDRĪBĀM KATRA MĒNEŠA TREŠAJĀ PIRMDIENĀ, plkst. 19:15 LR 4 (Fm 107,7)

-------------------------------------------

Schon das 13. Forum der  Vereine  der deutschen Minderheit im Baltikum wurde diesmal  in Riga vom  28. bis 30. November  2014 durchgeführt.
Tagungsort war die Akademie der Wissenschaften, die Vor –Ort Organisation gewährleisteten Aina Balaško und  Ilze Garda  vom Verband der deutschen in Lettland, die Projektleitung übernahm Sandra Hackert  vom Institut fūr Auslandsbeziehungen (ifa) in Stuttgart.
Die Teilnehmer waren 21  Vereinsvorstandsmitglieder und Interessierte aus  Deutschland, Lettland, Estland und Litauen. Die Moderation des Workschops fūhrte Monika Nikzentaitis-Stobe vom ifa.Die Veranstaltung erfolgte mit finanzieller Fōrderung des  Auswertigen Amts  der Bundesrepublik Deutschland.
Hauptzweck und Sinn des Forums war die Weiterbildung:
die Zusammenarbeit der Vereine der deutschen Minderheit  wie auch anderer Minderheiten durch KONKRETE Vernetzung der  Webseiten und INFORMATIONSAUSTAUSCH zu verbessern, außerdem die
Gestaltung und Verwaltung von Webprāsenzen  sowie auch Internetnutzung  zu optimieren, angeleitet vom Medienexperten  Dominic Konrad, ebenfalls vom ifa.
Die Tage in Riga waren intensiv und arbeitsreich.  Wir haben die Zeit gut genutzt, um uns praktisch zu  vernetzen sowie  zu lernen, wie unsere Arbeit in den Vereinen noch sichtbarer zu machen ist   und wie gemeinsame Projekte auf den Weg zu  bringen sind. Die besten in diesem Sinne war der Verein aus Daugavpils.Thomas Rozanova von der Deutschen Botschaft und Michael Hauke vom Goethe Institut/Riga  trugen ebenfalls zum Forum bei.
FŪR ALLE – GUTEN RUTSCH ins  neue Jahr!

Ihre Aina Balaško und Ilze Garda
Verband der Deutschen in Lettland

-------------------------------------------


Projekts „Kultūrorientācijas cikls "Kopīgais ceļš Latvijā!"” –
par starpkultūru toleranci Latvijā un EiropāPublicēts: 2014. gada 17.jūnijā

No 2014. gada 30.aprīļa līdz 30.jūnijam biedrība „Latvijas Vācu savienība” īsteno projektu „Kultūrorientācijas cikls "Kopīgais ceļš Latvijā!"”.
Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību un kvalitatīvu Trešo valstu pilsoņu (t.sk. neaizsargātāko grupu - sieviešu, bērnu un senioru) integrāciju Latvijā:
a) veidojot izpratni par Latvijas un Eiropas vēsturisko un ģeopolitisko kontekstu, tās kultūras tradīcijām un starpkultūru sadarbības veidošanās kritērijiem un būtiskajiem elementiem, kas ietekmē uzņemošās sabiedrības un trešo valstu pilsoņu starpkultūru telpas atvērtību;
b) nodrošinot informatīva un cilvēciska atbalsta sniegšanu trešo valstu pilsoņu grupām – t.sk., ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, tajā skaitā, motivējot latviešu valodas pamatu apguvi, lai mazinātu viņu sociālo izolēšanos un veicinātu pieņemšanas sajūtu latviskā vidē, kā arī veicinātu viņu pilnvērtīgāku piekļuvi pakalpojumiem.
Projekta ietvaros no 2014. gada 5. līdz 9. jūnijam Vidzemē profesionālu ekspertu vadībā tika īstenotas trīs aktivitātes: diskusiju forums "Labā ziņa Latvijai", runātāju un dziedātāju klubiņš "Daugav’s abas malas!", ka arī bērnu pulciņš "Pastalu zemē". Projektā tika iesaistīti vairāk nekā 100 cilvēki: dalībnieki (pārstāvot dažādas valstis, piemēram:  Latvija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Izraēla, Tadžikistāna, Uzbekistāna, Indija, Nepāla) un eksperti.
Visiem dalībniekiem tika piedāvāta interaktīvi izglītojoša programma katrai dienai. Projekta ietvaros dalībnieki devās vēsturiskā un informatīvā kultūras izziņas ekskursijā uz Cēsīm un Zvārtes iezi. Lielākā daļa Projekta dalībnieku nekad nebija iepriekš apmeklējuši ekskursijas vietas.  Pieaugušajiem visas Projekta aktivitāšu dienas bija piepildītas ar diskusijām, aktīvajām izglītojošām nodarbībām (tēmas: integrācija, vēsture, Latvijas ekonomika un politika u.c.), ko vadīja pieredzes bagāti eksperti. Bērnu aktivitāte “Bērnu pulciņš "Pastalu zemē"” deva iespējas latviešu un Trešo valstu valstspiederīgo bērniem nostiprināt valodas praksi un iepazīt tradicionālās mākslas un rokdarbu vērtības Latvijā.  Ļoti veiksmīgi noritēja "Iedvesmas stundas" - Latvijā pazīstamu kultūras vēstnieku vizītes – kurās dalībnieki varēja iepazīties ar Latvijā nozīmīgām kultūras personībām.


Kultūrorientācijas cikla "Kopīgais ceļš Latvijā!" norises laikā tika lauzti daudzi stereotipi, mainīta attieksme pret sevi un sabiedrību, kā arī novērtēta daudzveidības pozitīvā nozīme mūsdienu Latvijā. Dalībnieku atsaucība un atvērtība pret projekta piedāvātajām aktivitātēm pierādīja, ka starpetnisko dialogu un līdzdalību Latvijas pilsoniskās sabiedrības veidošanā veicina aktivitātes, kas vērstas uz pielāgotu un iekļaujošu pasākumu īstenošanu, kuros īpaša uzmanība pievērsta mērķauditorijas sagatavotības līmenim, ka arī jau esošajām zināšanām un interesējošajiem jautājumiem. Projekta dalībnieki ne tikai savstarpēji iepazinās un pārliecinājās, ka stereotipu un neiecietības izpausmes bieži vien rodas no nezināšanas, bet arī guva individuālu motivāciju un zināšanas, kā turpmāk aktīvi iesaistīties Latvijas sabiedriskajā dzīvē.

Projekta īstenotājs: biedrība „Latvijas Vācu savienība”.
Biedrības mērķi: Pārstāvēt LVS intereses, veicinot vācu vēstures, valodas, kultūras mantojuma, etniskās identitātes un tradīciju apzināšanu, saglabāšanu un pilnveidošanu stiprinot starpetnisko, starptautisko dialogu un līdzdalību Latvijas pilsoniskās sabiedrības veidošanā.
Projekts “„Kultūrorientācijas cikls "Kopīgais ceļš Latvijā!"” apstiprināts, pamatojoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tika īstenots aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” ietvaros.

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļi 75% apmērā; valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm
Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Vācu savienība”.

Informāciju sagatavoja:
Aina Balaško, kopigais.cels@gmail.com
www.verband.lv
Projekta  „Kultūrorientācijas cikls "Kopīgais ceļš Latvijā!"” asistente


-------------------------------------------
Projekts  „Kultūrorientācijas cikls "Kopīgais ceļš Latvijā!"”
Sludinājums par Projekta aktivitāšu vadītāju un psihologa atlasi


-------------------------------------------

 

Das 12. ifa Forum für die Vereine der deutschen Minderheit im Baltikum findet 11.-13. April 2014 in Daugavpils statt.

-------------------------------------------

Grāmata "Vācu arhitekti Latvijā" nominēta Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas organizētajā Grāmatu mākslas konkursā "Zelta ābele" kategorijā "Arhitektūras izdevumi".
Balsojums portālā "Delfi" līdz 31. martam.

 

-------------------------------------------

Das 11. ifa Forum für die Vereine der deutschen Minderheit im Baltikum hat vom 27. bis zum 29. September 2013 in Ventspils stattgefunden.
Programmentwurf


-------------------------------------------


IELŪGUMS

Sirsnīgi ielūdzam Jūs uz vācu dziesmu ansambļa Morgenrot ilggadējā solista GUNĀRA GEDROVICA, kas šogad savu gadskārtu atzīmē kopā ar Rīgas Vācu kultūras biedrības 25 gadiem, BENEFICES KONCERTU
ceturtdien, 12. septembrī, plkst. 18:00,

Latvijas Arhitektu savienībā Rīgā, Torņa ielā 11.
Koncertā dzirdēsiet populārus vācu šlāgerus, latviešu dziesmas, kā arī citu tautu mūzikas melodijas.

Lūdzam apstiprināt Jūsu dalību pasākumā līdz 9.septembrim  pa e-pastu aina.balasko@gmail.com vai tālr. 2929782329297823 .

EINLADUNG

Wir laden Sie herzlich zum BENEFIZKONZERT des langjährigen Solisten GUNĀRS GEDROVICS vom Liederensemble Morgenrot ein. Er feiert dieses Jahr sein Jubiläum zusammen mit dem Rigaer Deutschen Kultur Verein 25 Jahre - und zwar
am Donnerstag, dem September 12, um 18:00 Uhr
im Architektenverband in Riga, Torņu Str. 11. Im Konzert werden Sie populäre deutsche Schlager, lettische Lieder und Melodien anderer Völker hören.

Bitte melden Sie sich bis zum 9. September an bei Aina Balaško: aina.balasko@gmail.com oder 2929782329297823 .

-------------------------------------------


Gesamtlettisches Tanz- und Sängerfest

Im Sommer 2013 heißt Riga das gesamtlettische Tanz- und Sängerfest, das größte und spektakuläre Festival Lettlands, willkommen. An der riesigen Veranstaltung nehmen Zehntausende aus ganz Lettland teil: Chorsänger, Tänzer und Tänzerinnen aus ganzem Land strömen in die Hauptstadt und lassen Lieder auf den Straßen Rigas erklingen. Durch einen überwältigenden Umfang, eine hervorragende Qualität und eine grenzenlose Vielfalt ist das Fest ein weltweit einzigartiges Kulturereignis, das in die UNESCO-Liste der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen worden ist.

Die deutsche Minderheit in Lettland nimmt an dem Gesamtlettischen Sängerfest teil.
Es werden zwei Konzerte mit der Beteilingung der Deutschen Minderheit geben:

Gesamtkonzert der Minderheiten "Unter einem Himmel"
(Grose Gilde, 1.Juli 2013, 18:00 Uhr)
Mazākumtautību kolektīvu koncertuzvedums„Zem vienas Debess” (Lielā Ģilde, 01.07.2013, 18:00)
Ensembles: Lorelei (Verein der Duenaburger Deutschen Erfolg), Die Lustigen (Deutscher Kulturverein Dobele), Morgenrot (Rigaer Deutscher Kulturverein)

Minderheitentag "Lichtquelle" (Vermane Park, 3. Juli 2013)
Mazākumtautību diena "Gaismas avots"
(Vērmanes dārzs, 3.07.2013)
Ensembles: Windau (Deutscher Kulturverein Ventspils), Lorelei (Verein der Duenaburger Deutschen Erfolg), Die Lustigen (Deutscher Kulturverein Dobele), Morgenrot (Rigaer Deutscher Kulturverein). Koordinatorin der Deutschen Programm: Frau Māra Kraule (Deutscher Kulturverein Ventspils)

------


Grāmatas VĀCU ARHITEKTI LATVIJĀ atvēršana

2013. gada 21.februārī plkst. 17.30 Latvijas Arhitektu savienībā Torņu ielā 11 notiks grāmatas „Vācu arhitekti Latvijā” atvēršanas pasākums.

Ar savu pirmo grāmatu „Vācu kultūra Latvijā” Latvijas Vācu savienība deva ieskatu novadu kultūru un vācu biedrību vēsturē. Savukārt šī, otrā, grāmata pirmo reizi izvērstā formātā vēsta par vienu no nozīmīgākajām Latvijas kultūras mantojuma vērtībām daudzu gadsimtu garumā – vācu izcelsmes arhitektu būvmākslu Latvijā. Grāmatas mērķis ir parādīt Latvijas un Vācijas starptautisko kultūras dialogu arhitektūras kontekstā, pozicionējot Latviju kā veiksmīgu radošās izpausmes vietu ne tikai pagātnē, bet arī mūsdienās. Grāmata „Vācu arhitekti Latvijā” ir vēstījums ne tikai par Latvijas arhitektūru, bet arī par vēsturi un kultūru mijiedarbi cauri laikiem, kā arī par arhitektūras valodu, kas izmantojot dažādiem vēstures periodiem raksturīgus izteiksmes līdzekļus pauž tās radītāju individuālo savdabību un nacionālo identitāti.

Latvijas Vācu savienība uzaicināja grāmatas tapšanā iesaistīties Latvijā pazīstamus arhitektūras, mākslas un kultūras vēstures ekspertus, kas izteica savu redzējumu par vācu izcelsmes arhitektu pienesumu Latvijas kultūrā. Grāmatas autori ir: Jānis Krastiņš, Ojārs Spārītis, Imants Lancmanis, Pēteris Blūms, Jānis Lejnieks, Eižens Upmanis un Jānis Dripe.

Grāmata tapusi pateicoties Vācijas Federālajai iekšlietu ministrijas (BMI), Valsts Kultūrkapitāla fonda, Gētes institūta Rīgā, Konrāda Adenauera fonda un SIA „Bauplan Nord” atbalstam.

 

TIKŠANOS CIKLS „RESTARTĒJOT SAKNES:
ES PROTU VĀCU VALODU”
No 20
12.gada 11.septembra līdz 18.decembrim

No 2012.gada 11.septembra līdz 18.decembrim Rīgas Centrālās bibliotēkas www.rcb.lv Mākslas un mūzikas nodaļā Brīvības ielā 49/53 2.stāvā notika tikšanos cikls „Restartējot saknes: es protu vācu valodu”. Ieeja brīva.
Tikšanos cikl
u „Restartējot saknes: es protu vācu valodu” sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku organizē Rīgas Vācu kultūras biedrība. Atbalstu sniedz Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība www.riga.diplo.de, Latvijas Vācu savienība www.verband.lv, Institut für Auslandsbeziehungen (Ārzemju kultūras attiecību institūts) www.ifa.de, Gētes institūts Rīgā www.goethe.de/riga, Latvijas Studējošo vortāls „StudentNet” www.studentnet.lv.
Tikšanos cikls „Restartējot saknes: es protu vācu valodu” notiks divas reizes mēnesī otrdienās —
11.septembrī plkst.18.00, 25.septembrī plkst.18.00, 9.oktobrī plkst.18.00, 23.oktobrī plkst.18.00, 6.novembrī plkst.18.00, 20.novembrī plkst.18.00, 4.decembrī plkst.18.00, 18.decembrī plkst.18.00
— par vēstures, izglītības, mūzikas/mākslas, valodas/literatūras, sabiedrības/NVO, politikas, biznesa un reliģijas tematiem.
Tikšanos cikla „Restartējot saknes: es protu vācu valodu” nolūks ir veicināt vācu valodas prestižu Latvijā. Laikā, kad angļu valoda ir ieguvusi it kā pašsaprotamu galvenās svešvalodas statusu ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē, arvien ir cilvēki, kas novērtē arī vācu valodas zināšanu sniegtās priekšrocības.
Nezinot vācu valodu, paliek nesaprasti uzraksti Latvijas baznīcās un muzejos, nezinot vācu valodu, paliek nesaprasta daudzu šobrīd jau it kā pašsaprotamu latviešu valodas vārdu cilme, nezinot vācu valodu, ne vienam vien iet secen studijas kādā no vācu valodas mājvietas valstīm. Zinot vācu valodu, ir priekšrocības saziņā ar 120 miljoniem eiropiešu, kuriem tā ir dzimtā valoda (Vācijā, Austrijā, Šveicē, Luksemburgā, Lihtenšteinā, Beļģijā, Francijā un Itālijā), zinot vācu valodu, ir priekšrocības darba tirgū, lietišķo kontaktu un dažādu projektu attīstīšanā, jo vācu valoda ir viena no Eiropas Savienības nozīmīgākajām valodām, zinot vācu valodu, paveras ļoti plašas iespējas bagātīgu kultūras vērtību izbaudīšanā, jo vācu valoda ir arī Mārtiņa Lutera, Imanuela Kanta, Johana Gotfrīda Herdera, Johana Volfganga Gētes, Zigmunda Freida, Alberta Einšteina un daudzu citu personību valoda.

Tikšanos ciklā „Restartējot saknes: es protu vācu valodu” sarunā par vācu valodas sniegtajām iespējām piedalīsies personas, kuras ir no Latvijas, ir apguvušas vācu valodu un ir izmantojušas vai izmanto to savā profesionālajā darbībā.

Saziņai:  Tālivaldis Kronbergs
talivaldis.kronbergs(at)inbox.lv
-------------------------------------------

Die Deutsche Evangelisch-Luterische Kirche in Lettland (DELKL) freut sich, Sie zur Amtseinführung ihres neuen Pastors Markus Schoch einzuladen. Er wurde von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für sechs Jahre zum Dienst als geistlicher Leiter der DELKL nach Lettland entsandt.

Der Gottesdienst zur Investitur findet statt
am Sonntag, den 28. Oktober 2012
um 13.00 Uhr
in der Jesus-Kirche in Riga

(Elijas iela 18)
Anschließend Empfang in der Jesuskirche

Im Namen der Synode der Deutschen Evang.-Luth. Kirche in Lettland:
Doloresa Volkopa
Evangelische Kirche in Deutschland
u.A.w.g.: pastor(at)kirche.lv
---------------------------

Der Kulturassistent des Verbandes der Deutschen  in Lettland hat seine Arbeit schon angetreten und wird in Riga unter folgender Adresse zu erreichen sein:

Tālivaldis Kronbergs
Postadresse: Verband der deutschen in Lettland (VDL), Mēness Str. 13-11, Rīga, LV-1013, Lettland
E-Mail: talivaldis.kronbergs@inbox.lv

Das Kulturassistenten-Programm

-------------------------------------------

6.-8. Juli 2012: die 21. Domus-Rigensis-Kulturtage mit Jubiläumsfeier

Außerdem dabei:

  • Führung durch das neue Kunstmuseum Riga Börse
  • Festveranstaltung "150 Jahre Polytechnium Riga"
  • Ausflug zu den livländischen Gutshäusern Groß-Roop und Orellen

Einladung und Programm
---------------------

Besuch des Chores des Landtages von Nordrhein-Westfalen

Am 11. Juli kommt der Chor des Landtages von Nordrhein-Westfalen nach Riga. Dieser Chor wird die singende Deutche Vereine treffen und gemeinsam in der Petrikirche in Riga singen.

-----------------

Am 28. Juni 2012 haben die Jugendliche aus der Universität Karlsruhe der Verband der Deutschen in Lettland getroffen und ueber gemeinsame Projekte gesprochen.

----------------------

31. August - 2. September 2012: VIII. Domus Revaliensis – Tage in Reval / Tallinn, Estland
( Deutschbaltisch-Estnische Kulturtage)

Einladung
Programm

----------------------

Einweihung der neuen Räume vom Verein der Dünaburger Deutschen „ERFOLG"

Der Verein der Dünaburger Deutschen „ERFOLG“ wurde vor 17 Jahre